Dorhout Advocaten, Groningen | T 050-520 6 520 | F 050-520 6 599 | info@dorhout.nl
Testvisual

Kamp wil gasaansluitplicht schrappen via Warmtewet

In de energieagenda die Minister Kamp op 7 december 2016 presenteerde, werd al aangekondigd dat de Gaswet wordt aangepast zodat er geen nieuwe gasnetten meer in nieuwbouwwijken worden aangelegd.[1]

 

In de Gaswet is al een uitzondering op de gasaansluitplicht opgenomen voor gebieden waarin zich een warmtenet bevindt of gaat bevinden. Deze uitzondering zou kunnen worden verruimd zodat ook andere warmte-opties, zoals ‘all electric’, als alternatief voor gasnetten mogelijk worden. Dit geldt overigens alleen voor nieuwbouw en niet voor bestaande aansluitingen. Om deze verruiming mogelijk te maken heeft het lid Bosman van de Tweede Kamer een amendement ingediend bij het Wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet en de Gaswet, het zogenaamde Wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (Kamerstuk 34 627, nr. 7). De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel echter controversieel verklaard en neemt dit voorstel dus vooralsnog niet in behandeling.

 

Gelet hierop, heeft Minister Kamp aan de Tweede Kamer bij brief d.d. 13 juni 2017 het voornemen aangekondigd om toch op korte termijn de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw te wijzigen. Hij is van plan om dit te realiseren door middel van een Nota van Wijziging bij het op 22 mei 2017 ingediende wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet. De strekking zal zijn “dat een gemeente een gebied kan aanwijzen waar geen gastransportnet wordt aangelegd indien er een warmtenet of een andere warmtevoorziening is voorzien, en dat een regionale netbeheerder in die situatie is vrijgesteld van verplichtingen tot aansluiting”.

 

De Minister verwacht binnen ongeveer twee weken na zijn brief van 13 juni jl. met een voorstel te komen. Indien het wetsvoorstel tot wijziging van de Warmtewet voortvarend wordt behandeld, zou deze volgens de Minister per 1 januari 2018 in werking kunnen treden.

 

Klik op onderstaande link voor de brief van Minister Kamp d.d. 13 juni 2017:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2017/06/13/kamerbrief-over-wijzigen-gasaansluitplicht-nieuwbouw

 

Mocht u vragen hebben over bijvoorbeeld de Warmtewet, neem dan gerust contact op met Simone Pipping of Hans Koenders.[1] Zie voor meer informatie over de energieagenda en het schrappen van de gasaansluitingsplicht:

http://www.dorhout.nl/nieuws/energieagenda-schrapt-gasaansluitingsplicht/233?page=2